pISSN 1220-5052 eISSN 2392-7992
Română (România)English (United Kingdom)

Norme privind prezentarea manuscriselor


Recomandăm autorilor să prezinte manuscrisele conform următoarelor norme, pentru a scurta timpul de prelucrare editorială a acestora.


1. FORMA DE PREZENTARE
Fontul în care vor fi redactate textele va fi Times New Roman. Textul va fi cules cu corp de 12 iar notele, obligatoriu de subsol, vor fi culese cu corp de 10. În redactarea textului se va ţine cont de următoarele: numărul notei de subsol se aşează înaintea punctului; ghilimele înaintea punctului; nu se lasă spaţiu între cuvânt şi semnul de punctuaţie de după
cuvânt sau de după număr. ATENŢIE: tehnoredactarea neglijentă a materialului poate implica respingerea acestuia!

2. STRUCTURA LUCRĂRII
Materialul va fi împărţit în: părţi şi paragrafe.
Titlurile se vor scrie centrat.
Titlurile de subcapitole se vor amplasa la cap de rând.
După titluri nu se pune punct; regula este valabilă şi pentru titlurile de capitole şi subcapitole; excepţie fac titlurile urmate de subtitluri.
Dacă lucrarea conţine anexe, acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării, numerotate.
Fiecare studiu trebuie însoţit de un abstract (40-50 de cuvinte), în care să fie specificată intenția analizării temei respective și modalitățile de lucru, de 5-7 cuvinte cheie (keywords) şi de un rezumat (o pagină și jumătate, dimensiunea A4, în formatul standard precizat mai sus, conținând partea centrală a cercetării respective și rezultatele la care s-a ajuns), toate redactate în engleză sau în limba în care este scris studiul respectiv.
Studiile trimise spre publicare trebuie să aibă până la 30pp. în formatul amintit mai sus. Prin excepție sunt acceptate spre publicare materiale care depășesc acest număr de pagini. Astfel de texte vor fi, eventual, publicate în mai multe numere ale Revistei, respectând astfel o mai veche tradiție a Revistei. În Revista „Danubius” sunt publicate materiale redactate în limbile română, engleză, franceză, germană şi rusă.


3. PROBLEME DE LIMBĂ
Pentru o scriere corectă recomandăm:
Dicţionarul explicativ al limbii române (Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan” ediţia 1996, Editura Univers Enciclopedic)
Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, ediţia 2007, Editura Univers Enciclopedic)
Aplicarea hotărârii Prezidiului Academiei Române privind revenirea la grafia cu â şi sunt.
Cuvintele străine inserate în text se vor culege cu italice.

4. ELABORAREA NOTELOR
Notele de subsol se vor marca într-un singur mod (cu cifre arabe).
Toate notele menţionate pe o pagină trebuie să se regăsească în subsolul paginii respective.
• De regulă, ordinea este următoarea: prenumele şi numele autorului, titlul lucrării (scris cu italice), volumul, oraşul, editura, anul, pagina/paginile, de exemplu: Al. Surdu, Vocaţii filosofice româneşti, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1995, p. 61, sau pp. 61-63.
• Dacă în cadrul notelor se fac mai multe referiri la aceeaşi lucrare, se procedează în felul următor:
- când se face imediat sub prima menţionare a lucrării, se înlocuieşte cu Ibidem, adăugându-se doar pagina;
- când apare mai departe, după alţi autori, se dă numele autorului, iar titlul lucrării şi celelalte date despre ea se înlocuiesc cu op. cit.;
- când autorul apare cu mai multe lucrări care nu se reiau imediat, ci după alte note, se trece numele autorului, titlul lucrării (eventual prescurtat şi continuat de trei puncte), apoi pagina.
- când un autor e trecut cu mai multe lucrări la aceeaşi notă, numele lui se înlocuieşte cu Idem.
Toate notele de subsol vor fi încheiate cu punct.
Titlurile articolelor/studiilor apărute în periodice sau volume colective se citează în ordine: autorul, titlul articolului/studiului (scris cu italice), revista, tomul, anul, fascicula, pagina.
Atunci când este cazul se precizează şi seria de apariţie a revistei (de exemplu, seria nouă). Titlul periodicului va fi redat cu litere drepte între ghilimele.
În cazul trimiterii la un document de arhivă ordinea datelor va fi: arhivă (iniţiale), fond, inventar (acolo unde este cazul), dosar nr., fila/filele. Când în două note succesive se face trimitere la aceeaşi arhivă, acelaşi fond şi dosar se înlocuieşte cu Ibidem. Dacă diferă numai
dosarul, arhiva şi fondul se înlocuiesc cu Idem.
Pentru trimiteri la surse de pe internet se indică adresa completă a paginii web şi data la care a fost consultată.

5. NORME PENTRU REDACTAREA RECENZIILOR
– Vor fi recenzate cele mai noi și mai importante lucrări, de interes pentru domeniul de interes al revistei și indiferent de limba în care acestea sunt tipărite.
– Recenziile pot fi redactate în limbile română, engleză, franceză.
– Pot fi publicate, în același număr al Revistei, maximum 2 recenzi redactate de același autor.
– Recenzia, în format electronic, va fi trimisă prin e-mail Secretarului de redacție.
– Titlul recenziei este invariabil dat de: Numele autorului/autorilor sau al editorului/editorilor, titlul lucrării, traducător (dacă este cazul), editură, loc al apariției, anul apariției, numărul de pagini.
– Aparatul critic și abrevierile urmează normele de mai sus.
– Obiective ale recenzării: semnalarea apariției unei lucrări de importanță, prezentarea cuprinsului și a condițiilor în care lucrarea respectivă a fost tipărită, evaluarea critică a conținutului lucrării și a rezultatelor de cercetare pe care le prezintă lucrarea respectivă, prezentarea pe scurt (cu completări în notele de subsol) a autorului/autorilor, respectiv editorului/editorilor, importanța pe care lucrarea o reprezintă pentru domeniul de specialitate.

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting